எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

வெள்ளி, 16 செப்டம்பர், 2022

யூ ட்யூபில் 271 - 280 வீடியோக்கள். திருப்புகழ்

 271.திருப்புகழ் - 62 l சினத்தவர் முடிக்கும் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=0sAvy7Pcxuk


#திருப்புகழ், #சினத்தவர்முடிக்கும், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH #SINATHAVARMUDIKKUM #THENAMMAILAKSHMANAN,272.திருப்புகழ் - 63 l சிவமாதுடனே அநுபோகமதாய் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=exYpieKgIW8


#திருப்புகழ், #சிவமாதுடனேஅநுபோகமதாய், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #SIVAMATHUDANEY, #THENAMMAILAKSHMANAN,273.திருப்புகழ் - 64 l இருமலுரோக முயலகன்வாத l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=9MMvaAH20tA


#திருப்புகழ், #இருமலுரோகமுயலகன்வாத, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #IRUMALUROGAMUYALAGANVATHA, #THENAMMAILAKSHMANAN,274.திருப்புகழ் - 65 l எழுகடல் மணலை l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=-4zJZIDmgiQ


#திருப்புகழ், #எழுகடல்மணலை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #ELUKADALMANALAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,275.திருப்புகழ் - 66 l கொந்துவார் குரவடி l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=0oXWGk1WhEQ


#திருப்புகழ், #கொந்துவார்குரவடி, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #KONDHUVARKURAVADI, #THENAMMAILAKSHMANAN,276.திருப்புகழ் - 67 l வேலிரெண்டனு நீள்விழி மாதர்கள் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=-g2LR0wYBcw


#திருப்புகழ், #வேலிரெண்டனுநீள்விழிமாதர்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #VELIRENDANUNEELVIZHI,  #THENAMMAILAKSHMANAN,277.திருப்புகழ் - 68 l  பொற்பதத்தினைத் துதித்து l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=YvH2UrevcaQ


#திருப்புகழ், #பொற்பதத்தினைத்துதித்து, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #PORPATHATHINAITHUTHITHU, #THENAMMAILAKSHMANAN,278.திருப்புகழ் - 69 l சந்தனந் திமிர்ந்தணைந்து l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=HcPvtelmdNk


#திருப்புகழ், #சந்தனந்திமிர்ந்தணைந்து, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #SANTHANANTHIMIRNTHANAINTHU, #THENAMMAILAKSHMANAN,279.திருப்புகழ் - 70 l தாமா தாமா லாபா லோகா l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=8XyNN1NXYfQ


#திருப்புகழ்,  #தாமாதாமாலாபாலோகா, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THAMATHAMALABALOGA, #THENAMMAILAKSHMANAN280.திருப்புகழ் - 71l கூசா தேபா ரேசா தேமால் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=rIndUeqS1ho


#திருப்புகழ், #கூசாதேபாரேசாதேமால், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #KOOSATHEYPARESATHEYMAL, #THENAMMAILAKSHMANAN,

1 கருத்து:

  1. வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் !
    என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

    பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...